Позив за подношење понуда

0

На основу члана 60. став 1. тачка 1), а у вези са  чланом 55. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке у отвореном поступку број: 01-1/2020 од 30.06.2020. године,

НАРУЧИЛАЦ

Српски православни манастир Жича

Готовац 1, 36 221 Жича

објављује

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у отвореном поступку јавне набавкеНаставак конзерваторских радова у оквиру комплекса манастира Жиче

 

Позив за подношење понуда ЈН 01-2020

Конкурсна документација ЈН 01-2020

Leave A Reply

nine + 16 =