ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

0

Наручилац: Српски православни манастир Жича

ПИБ: 104462289

Матични број: 17530437

Адреса наручиоца: Готовац 1, 36 221 Жича

Број: 01-5/2019

Датум: 30.08.2019.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ –

БРОЈ 01/2019

Српски православни манастир Жича, Готовац 1, 36 221 Жича, у даљем тексту Наручилац, на основу члана 55. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке у отвореном поступку – Наставак конзерваторских радова   у оквиру комплекса манастира Жиче: радови на партерном уређењу и фасади Спасове цркве  Српског православног манастира Жиче, редни број 01/2019 од 30.08.2019. године, позива понуђаче да поднесу своју писану понуду.

  1.Назив, адреса и интернет страница наручиоца

Српски православни манастир Жича, Готовац 1, 36 221 Жича, http://zica.org.rs/

 2.Подаци о врсти поступка и врсти предмета јавне набавке

Поступак јавне набавке бр. 01/2019, радови – Наставак конзерваторских радова   у оквиру комплекса манастира Жиче: радови на партерном уређењу и фасади Спасове цркве  Српског православног манастира Жиче, спровешће се у отвореном поступку јавне набавке. Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

 3.Назив и ознака из општег речника набавке

Ознака из општег речника набавки је:

–           45000000 – Грађевински радови

–           454430-4 – фасадни радови

–           IA25 санирање

–           IA41 рестаурација

–           45232451-8 – радови на одводњавању и површински радови

4.Критеријум за доделу уговора

Критеријум за избор најповољније понуде је „најнижа понуђена цена“.

Елемент критеријума:

Цена…………………………………………………………………………………………………………..100 пондера

Уколико две или више понуде имају исту понуђену цену, као најповољнија понуда биће изабрана она понуда Понуђача који је понудио дужи гарантни рок за изведене радове.

 5.Подаци о начину увида и преузимања конкурсне документације, као и месту и роковима за подношење понуда

Oбилазак локације и увид у пројектно техничку документацију је обавезан и могућ уз претходну најаву на e-mail: manastir@zica.org.rs или факс 034/5416 030, најкасније 10 дана пре истека рока за подношење понуда, у периоду од 10 до 14 часова.

Начин преузимања конкурсне документације: Електронским путем (преузимањем са интернет странице http://zica.org.rs/ или са Портала Управе за јавне набавке) или непосредно код Наручиоца, Готовац 1, 36 221 Жича, сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова. Приликом непосредног преузимања конкурсне документације подноси се пуномоћје за преузимање конкурсне документације, оверено печатом и потписом овлашћеног лица.

Начин и  место подношења понуда: Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу Наручиоца – Српски православни манастир Жича, Готовац 1, 36 221 Жича, са обавезном назнаком на лицу коверте: ,,Понуда за ЈН – набавка радова бр. 01/2019 – НЕ ОТВАРАТИ“, поштом или лично. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, као и име особе за контакт и е-mail.

Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење понуда је 33 (тридесеттри) дана и рачуна се од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на поменуту адресу најкасније 09.10.2019. године до 12,00 часова.

Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда: Понуда која буде примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.

 7.Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и времену и начину подношења пуномоћја

Место  отварања  понуда: Јавно отварање понуда  обавиће се у просторијама манастира Жиче, Готовац 1, 36 221 Жича.

Дан и сат отварања понуда: Понуде ће се отварати 09.10.2019. године у 12,30 часова.

Време и начин подношења пуномоћја: Отварање понуда је јавно и могу му присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати потписано и оверено овлашћење, које ће предати Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда, како би могли активно учествовати у поступку отварања понуда.

8.Обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора

Одлука о додели уговора са образложењем, донеће се у року не дужем од 25 (двадесет пет) дана од дана јавног отварања понуда и биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца у року од 3 (три) дана од дана њеног доношења.

 10.Контакт

Сестра Нектарија, електронска адреса: manastir@zica.org.rs; факс: 036/5416 030

У Жичи, дана 30.08.2019. године

Konkursna dokumentacija Žiča 01-2019

Poziv za podnošenje ponuda 01-2019

Leave A Reply

14 + nine =