Статут фондације и жиро рачун

ЖИРО РАЧУН ФОНДАЦИЈЕ

Број динарског рачуна Фондације НАСЛЕЂЕ је 355-1131006-73.
Број девизног рачуна је RS35160005080001507008.
Инструкције банке за уплате из иностранства можете затражити преко e-mail адресе: fondacija.nasledje@zica.org.rs, факс: 00381 36 541 60 30.

С Т А Т У Т
ФОНДАЦИЈЕ НАСЛЕЂЕ

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
ФОНДАЦИЈА НАСЛЕЂЕ (у даљем тексту Фондација), чији је оснивач Српска Царска Лавра Манастир Света Жича, je хришћанска добротворна, стручна и непрофитабилна организација.

Члан 2.

Фондација има својство правног лица, а седиште Фондације је у Жичи, ул. Готовац бр.1, 36 221 Жича.
Фондација ради по основу Закона о задужбинама и фондацијама, овог Статута и других прописа.
Пун назив Фондације гласи: Фондација Наслеђе
Скраћени назив Фондације Налеђе је : Наслеђе
Назив на енглеском језику гласи: The Foundation Haritage.

Члан 3.

Фондација има свој печат.
Печат је округлог облика са следећим садржајем:„ Фондација Наслеђе – Жича„ са грбом Апостола Петра који носи цркву у средини печата.

Фондација има штамбиљ правоуглог облика са следећим садржајем: Фондација Наслеђе, број________, датум__________, Жича.

Члан 4.

Рад Фондације је јаван.
Јавност рада обезбеђује се путем Интернета и средстава јавног информисања.

Члан 5.

Фондацију представљају и заступају Председник Управног одбора и Директор Фонда у оквиру својих надлежности предвиђених овим правилима.

ЦИЉЕВИ ФОНДАЦИЈЕ

Члан 6.

l. Развијање свести о хришћанском милосрђу, пожртвовању и чињењу свих врста добрих дела према људима без обзира којој вери, раси или нацији припадали;
l Помагање угроженим људима;

2. Помагање у очувању духовног и културно-националног блага;

3. Изучавање, промовисање и заштита културне и уметничке баштине Манастира и Цркава Српске Православне Цркве;

4. Спровођење технолошких истраживања у циљу проучавања и спознавања елемената културног наслеђа, уз помоћ међународних, државних и образовних институција;

5. Развијање информационе технологије у сврху ширења знања и података до којих се долази дијагностичким истраживањем, у циљу чувања, заштите, конзервације и неговања културног наслеђа, уз помоћ међународних, државних и образовних институција;

6. Реконструкција старих и изградња нових објеката Српске Царске Лавре Манастира Жиче и других Манастира СПЦ;

7. Финансирање издавачке делатности Манастира Жиче и

8. други друштвено-хуманитарни, образовни, културни и уметнички циљеви

СРЕДСТВА ФОНДАЦИЈЕ

Члан 7.

Основна средства фондаације представља оснивачки улог у износу од 1.000,00 евра у динарској противвредности .

Средства фондаације су у приватној својини и власништво су Српског Православног Манастира Царске Лавре Свете Жиче из Жиче.

Члан 8.

Средства за рад Фондације обезбеђују се:

Каматама од оснивачког улога;
Прилозима Оснивача;
Из буџета и других извора у складу са Законом;
Добровољним прилозима верних, поклонима, донацијама, завештањима и спонзорствима других физичких и правних лица из земље и иностранства;
Приходима и убирањем плодова од камата, дивиденди, прихода на основу ауторских права и патената и слично;
Из средстава прикупљених у земљи и иностранству и
Другим приходима предвиђених законом.

Члан 9.

Коришћење средстава Фондације вршиће се у складу са наменама утврђеним планом Фондације који на предлог Управног одбора усваја Оснивач Фондације.

Финансијски план и план Фондације може се мењати у току године по истом поступку по коме се и доноси.

Члан 10.

У циљу успешнијег рада, Фондација може са правним лицима и предузетницима који прихватају Програм рада Фондације закључивати уговоре о сталној донацији, пословно – техничкој сарадњи и слично, под условима утврђеним законским прописима о чему ће иницијативу имати и исту спроводити за сваки случај посебно – Управни Одбор Фондације.

Члан 11.

У циљу успешнијег рада на остваривању циљева Фондације, Фондација може самостално или са другим правним субјектима, организовати разне добротворне скупове и манифестације, издавати публикације и посредовати у комуницирању и успостављању контаката, уколико је то у функцији остварења циљева Фондације и по том основу прибављати средства за функционисање Фондације.

Члан 12.

Средства Фондације се могу искључиво користити за циљеве Фондације.

Члан 13.

Средства Фондације и приходи од имовине Фондације не могу бити додељени приватном лицу или организацији која по свом карактеру није добротворна, нити могу бити употребљени у њихову корист осим у мери неопходној за остваривање циљева ради којих је Фондација основан и ради обављања редовних активности Фондације.

УПРАВЉАЊЕ ФОНДАЦИЈОМ

Члан 14.

Највиши орган Фондације је оснивач Српска Царска Лавра Манастир Света Жича.

Оснивач Фондације:

– Доноси Статут Фондације;
– На предлог Управног одбора доноси план рада и финансијски план за сваку календарску годину;
– Одобрава завршни рачун Фондације;
– Разматра и одобрава извештај о раду Управног одбора и Директора Фондације;
– Има право решавања у последњој инстанци у сваком конкретном случају када процени да су угрожени интереси рада Фондације поступањем чланова управног одбора или директора Фондациј.

Члан 15.

Фондацијом управљају Управни одбор и Директор.
Управни одбор има председника и четири члана које именује оснивач.
Мандат Управног одбора траје четири године, с тим што иста лица могу поново бити бирана у Управни одбор на исте функције.

Председник Управног одбора је увек Игуманија Манастира Жиче.

Управни одбор управља Фондацијом у складу са циљевима Фондације утврђеним одлуком о оснивању и овим Статутом.

Члан 16.

Управни одбор:
– Одлучује о намени, коришћењу, очувању и увећању имовине и средстава Фондације;
– Доноси одлуке од значаја за остваривање годишњег финансијског плана;
– Образује радна тела и обавља друге послове од интереса за остваривање циљева Фондације;
– Утврђује измену Статута и других општих аката и доставља Оснивачу на усвајње
– Предлаже Оснивачу потребе за променом правне форме Фондације у циљу што бољег остваривања циљева. О овим питањима на поредлог УО одлучује Оснивач.
– Утврђује и доставља оснивачу на коначно усвајање план рада и финансијски план за сваку календарску годину;
– Подноси оснивачу завршни рачун Фондације;
– Подноси оснивачу на коначно усвајање и друге акте Фондације;
– Подноси оснивачу предлог лица за доделу почасних назива, односно признања и награда.

Управни одбор ради у седницама Фондације које се одржавају ако седници присуствују сви чланови, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.
Седнице заказује председник по сопственој иницијативи и на предлог оснивача.

Члан 17.

На седници Управног одбора води се записник који потписују председник и записничар. Записник садржи датум и место одржавања седнице, имена присутних чланова, дневни ред, кратак ток седнице, дате предлоге и резултате гласања о њима и усвојене одлуке.
Записник са претходне седнице усваја се на првој наредној седници пре преласка на рад по дневном реду.

Члан 18.

Управни одбор на предлог оснивача именује Директора Фондације, који заступа и представља Фондацију.
Директор Фондације се бира на мандатно раздобље од четири године.

Директор Фондације:

1. Организује, координира и руководи радом Фондације;
2. Стара се о законитости пословања и одговара за коришћење и располагање средствима Фондације;
3. Доноси финансијске одлуке и одлучује о одређеним исплатама Фондације, те закључује уговоре у вези са истим, а све на основу правилника о раду Фондације и одлука Управног одбора Фондације;
4. Преузима одговарајуће мере за извршење одлука Управног одбора и одговоран је за исто;
5. Одлучује о заснивању и престанку радног односа запослених, закључује уговоре о раду са запосленима и одлучује о остваривању свих права и обавеза по основу радног односа;
6. Предлаже нормативне акте и одлуке које доноси Управни одбор, а коначно усваја Оснивач;
7. Подноси управном одбору а овај оснивачу извештај о раду и резултатима пословања Фондације и
8. Обавља и друге послове у складу са законом и Статутом Фондације.

Директор Фондације је у обавези да за свако располагање новчаном и неновчаном имовином које би вршио и које је веће од 50.000,00 динара, претходно прибави одобрење Управног одбора.

Члан 19.

Управни одбор може ангажовати уговором о раду или по основу уговора о делу дипломираног правника односно по основу уговора о заступању, адвоката који ће водити све правне послове Фондације или неко друго лице са искуством у вођењу послова удружења и фондација.

Члан 20.

Чланови УО и директор Фондације у свом раду и деловању заступају интересе Фондације, Српске Православне Цркве и српског народа уопште, а за свој рад одговарају оснивачу Фондације.

Члан 21.

На основу предлога Директора Фондације и Управног одбора, Оснивач ове Фондације може именовати и почасне чланове у УО.

Почасни чланови такође заступају интересе Фондације, Српске Православне Цркве и српског народа уопште, али сем почасти немају никакве управне власти у Управном одбору Фондације.

ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

Члан 22.

Средства Фондације воде се на посебном жиро и девизном рачуну код банке.

Преглед финансијског пословања врши се у оквиру општег надзора над радом Фондације.

НАДЗОР НАД РАДОМ ФОНДАЦИЈЕ

Члан 23.

Надзор над радом Фондације обавља надзорни одбор од три члана, чијим радом руководи председник Епархијског управног одбора Епархије жичке.

Председник ЕУО-а одређује друга два члана надзорног одбора из редова чланова Епархијског управног одбора Епархије жичке.

Надзорни одбор прати рад Фондације у целини у свим сферама рада Фондације.

Надзорни одбор врши преглед финансијског пословања редовно једном годишње или по указаној потреби, као и на предлог оснивача.

О свим преузетим активностима у свом раду, надзорни одбор доставља извештај оснивачу.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24.

Фондација престаје са радом када оствари циљеве ради којих је основан, када остане без средстава за рад или кад оснивач донесе одлуку о престанку рада.
У случају престанка рада Фондације из било којих разлога имовина Фондације постаје власништво удружења Проформа из Београда, ул.Вардарска бр 20.

Члан 25.

Измене и допуне овог Статута, као и њихова тумачења врше се на начин и по поступку прописаном за њихово доношење.

Члан 26.

Стручне и административно-техничке, финансијске и друге послове за рад Фондације обавља стручна служба Фондације којом руководи Директор Фонда.

Члан 27.

Ова правила ступају на снагу даном доношења, односно даном одобрења од стране ЕУО Епархије жичке у Краљеву.